هرآن امکان داره که منفجر شم .. جسمم .. مغزم .. روحم ..

انفجاز مهیب .. که خیلیارو ممونه عذاب بده ...

مگه کم باعث عذابم شدن ؟ کیا بودن قبل کنکورم همه چیو به باد دادن ؟ 

وگرنه من الان مدیریت دانشگا تهران نبودم .‌  چی میخوان ؟ جونمو ؟

گرفتن ک .. الان زنده ام بنظرت ؟ زنده ام ؟ نه .. نه .. اشتباه نکن .. نیستم 

بیخیال .. مهمم مگه ؟ نوچ ..