خواستگار : آقای ... من تعریف خانواده ی شما را از فلانی زیاد شنیده ام .

پدر : نظر لطفشون بوده .

خواستگار : من ملاکم برای ازدواج اینه که همسرم باید حتما چادری باشه .

پدر  : من عذر خواهی میکنم . مثل اینکه جای مناسبی نیومدید !

خواستگار : ولی دختر شما که چادریه !

پدر : درسته ولی فکر نمیکنم مناسب شما باشه

خواستگار : چطور ؟!

پدر  : خب اگه کسی بیاد خواستگاری دختر من و بگه که من زن چادری می خوام میگم متاسفم و اگه هم بگه من زن مانتویی می خوام بازم می گم متاسفم !

خواستگار : چرا ؟!

پدر  : برای اینکه کسی که ملاکش برای ازدواج لباس آدما باشه سطح فکرش به خانواده ی من نمیخوره !

همینطور که داشتم ظروف را جابه جا می کردم فکر کردم که چه زمانی مردم ما به این درجه از فرهنگ  و شعور اجتماعی می رسند که از تعیین کردن پوشش زنان دست بردارند ؟