یکی از دلایلی که دلم نمیخواد برم مسجد یا هیئت 

واسه اون مردا و پسرای خیلی زیادیه ک دم در واسادن !

ورودو خروجه خانومارو کنترل میکنن :\

ترجیح میدم بمونم خونه و تلویزیون مراسم ببینم :|