چرا اینقد ضعیف شدم من :(

نمیتونم خابگا بمونم :(

نمیتونم :(

انجام دادن کارا واسم سخته :(