فقط دوست داشتن که شرط نیست ...

مهم " موندن " و تنها نذاشتنه 🙂

وگرنه حالا هی من دوست داشته باشم

هی از کارات بفهمم دوسم داری 

وقتی نموندی به چه دردی میخوره ؟ :)💙