پاییز عزیز

قدمت مبارک 


عزیز جان مثل سال هاى قبل نباش 

ما قول مى دهیم اگر سرد بودى نگذاریم

دست هاى کوچک کار توى سرما بلرزند 

قول مى دهیم اگر ببارى 

نگذاریم سقفى چکه کند

هر مخلوقى را 

شریک سفره هایمان کنیم تا گرسنه نمانند 

و دلبرانمان را چنان عاشقانه دوست بداریم 

که ابرى ات 

غمبارشان نکند 

پاییز جانم 

مهربان باش 

مهربانى تو وزش و بارش و خنکاست

خودت باش

قول مى دهیم خودمان باشیم