گاهی وقتا آدم حوصله ی خودش رو هم به زور داره

 و دقیقا همون روزه که همه ی عالم و آدم باهات کار دارن و

تو فکر میکنی با خودت کاش یه امروز تو رو فراموش کرده باشن !

اینجاست که میگن : تنهایی طلاست !

کاش یه دکمه رو سرم داشتم که با روشن شدنش مردم میفهمیدن

که امروز حوصله ی هیچ آدمی نداری !

ندارم حوصله صداشونو...ندارم! چه برسه بتونم وجود فیزیکیه کسی رو تحمل کنم !

بذارید تو سکوت آدما فکر کنن .

فردا صبح که از خواب بیدار شدن حالشون خوب میشه خوب.

فقط یک امروز اعصاب رفته تعطیلات !