این حجم از آروم بودن اصلا برا من خوب نیست !

از تااین حد آروم بودنه امروزم میترسم !

😩😩😩😩