هر ضربه پُتکی لزوما برای خرد کردن نیست

خیلی وقتا برای شکل دادنِ

اگر فولاد خامی

باید پُتک بخوری تا شمشیر برّان بشی

والا

هیچکس نه برای تخریب نه برای شکل دادن به هوا پُتک نمیزنه

قدر پُتک هایی که میخوری را بدان

که در شکل دادنت خیلی موثرند