کسی به مرداد چیزی گفته که اینجوری داغ کرده؟؟!


شده اینجا مث کویر!شبا یخ  روزا دااااغ ..

خدایا؟! شکرت :*