ریچل:درسته من دیگه با تو ارتباط خاصی ندارمراس:باشه!