من دلم تنگه ..heart

دلم برای همون یه نفر تنگه !

تا نیاد ..

تا نباشه ...

هیچ چیز درست نمیشه ... !!! sad