قلبم داره میزنه بیرون :/

اخه من چرا اینقدی ترسوام اخه