یاد گرفته ام توی رابطه هایم، آدم ها را آزاد بگذارم ، همانقدر که خودم را....
آدم ها حق دارند تا یک جایی، تا یک روزی بخواهندمان و بعد دیگر تمام !!
هیچوقت بیشتر از سه و نهایت چهاربار به در بسته خانه شان نمی کوبم،
در را باز نکنند ، میروم

بهانه هایی مثل صدای زنگت را نشنیدم ، خانه نبودم ، برق قطع بود و چه و چه ....

گاهی آدم را قانع نمی کند..نکته: حواسمون باشه بهم تو رابطه ها