رفتیم انقلاب .. آرزو خسته شد ی کم نشست رو نیمکت ..
یه اقای میانسال بهم گف توام بشین ..
گفتم نه ممنون 
گف بیا بشین دختر .. جا باباتم 
من نشستم 
برگشت‌گفت : 
همین کارارو میکنید که جمهوری اسلامی میکندتون تو کیسه ...

+صرفا برای ثبت شدن .