میزان مرگ ناشی از خشونت علیه زنان ۱۵تا۴۴ ساله در ایران با میزان مرگ بر اثر سرطان برابر است. 

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس سال۹۴