اگر هنوز برای دختر بچه ماشین بغلی  که از شیشه ماشین داره شما را نگاه می کنه ، شکلک درمیارید  و دست تکون میدین ..
هنوز هم زنده اید !😍😍