راهه ارتباطی .. فقط به احترام دوستیهایی که اینجا شکل گرفت ..

تمام .