‏تو ایران سخت ترین کار دفاع از حقوق زنانه . 

باید راجع به استقلال زنان با خانومایی بحث کنی که عکس پروفایلشون نوشته "آقامون گفته عکس نذارم"