رشته ای دلم میخاس درومدمم ..

اونم دانشگا تهران ..

تبریک به همه ی کسایی که درومدن ..

رقیه جونم .. مبارکه ..

پرواز جان .. تبریک میگم عزیز