استرس و نگرانیه شدید برای یک خانوم سم مهلک است !

لطفا پرهیز کنید و کنیم !


+این سازمان سنجشم کشت مارو ، با این ادا اطواراش ! حسابو کتاب نداره ک هیچی تو .. !