میخوام اعتراف کنم که :

به چیزی که ضخامت پوست آدمو تغییر بده ، میگن تجربه ؛

و یه تجربه ی خوب اونکه تو رو پوست کلفت تر کنه !