دوراهی ..

دوراهی ..

دوراهی ..

دوراهی ..

دوراهی ..

دوراهی ..

دوراهی ..

دوراهی ..

دوراهی ..


امشب تا صب انقدی مینویسم دوراهی تا معنیشو از دست بدع واسم ..


دوراهی ..

...

...

...