‏یه دختری زنگ زد گفت " الو بابایی ؟ "

گفتم اشتباه گرفتی

ولی طوری ذوق مرگ شدم که هرچی میخواست براش میخریدم ؛

حالا میفهمم چرا نقطه ضعف هرپدری دخترشه .