خانومه گفته تاحالا منو کسی اینجوری بغل نکرده بود 😅😅😅

چقد این عکس حس خوبی داشت 😆😆😇😇