از عُمر من بکاه و بر عُمر مادرم  افزا .


پ.ن : قصد پست گذاشتن نداشتم .. فقط خواستم از پست قبلی رد شم .

اگه باعث ناراحتی شدم عذر خواهی دوستانم ...