نه کسی

منتظر است،

نه کسی چشم به راه…


نه خیال گذر از کوچه ی ما دارد ماه!


بین عاشق شدن و مرگ

مگر فرقی هست؟


وقتی از عشق نصیبی نبری

غیر از آه...!


حسین شریفی