◈یه دخـــتر خــــوب ، تو یه  جـــامـــعه ی  بـد


◈انـــقد مـــیخوره تو ســـری ، تا مـــیشه  یه  دخــــتر بـد ...