- با افتادن یک سیب جاذبه کشف شد .

اما با افتادن هزاران بچه از شدت گرسنگی در کنار دیوارها، هنوز انسانیت کشف نشده !


بعدانوشت : این جملرو نوشتم ولی الان فهمیدم قبلا همین جملرو با ی کم تفاوت چارلی چاپلین گفته😂😂😂😂