- آخرین باری که اعتراض کردی کی بود؟

+ در سن چهار سالگی قند رو توی لیوان چایی پرت کردم.

- آخرین باری که تعجب کردی کی بود؟

+ توی همون سن چهار سالگی وقتی دیدم قندم توی چایی حل شد...

- آخرین باری که خوشحال شدی کی بود؟

+ در سن چهار سالگی وقتی فهمیدم قند چایی رو شیرین میکنه

- بعد از اون دیگه از چیزی خوشحال نشدی؟

+ نه دیگه چیزی نبود که به اون اندازه خوشحالم کنه