خدایا امشب ..
آرام کن دلهایی ..
که از شدت غصه گرفته اند...
به دلهاآرامشی ازنوع
خودت عطا کن...

       🌙