‏گاهیم میشه با یه احوال پرسیه ساده حال آدما رو خوب کرد!