چه بسیار انسانهایی هستند که....


بالای خط فقر هستند...


و زیر خط فهم..