همه تون حداقل یه دفه نوشتین "مثه اینکه سرت شلوغه..بای"😐👋🏻