هاردی : 

معذرت میخوام که بهت گفتم احمق !


لورل :

اشکال نداره،

خودم که میدونم احمق نیستم


مهم باور ما به خودمونه، 

قانون زندگی قانون باور است