- ببینم رابرت تا حالا آدم کشتی؟
+ آره، یه زن رو
- با اسلحه یا سلاح سرد؟
+ هیچکدوم، با احساساتش بازی کردمدیالوگ فیلم