زندگی که دادگاه نیست تا من به دنبال احقاق حق باشم ... 


 زندگی ، زندگی است ...


باید گذشت کرد تابتوان از زندگی لذت برد ...


گذشت رمزپیروزی در زندگی است❤️