همدیگر را یکهو ول نکنید

آدم است قلب دارد،

روح دارد میشکند مریض میشود

از خودش و همه دنیای،

اطرافش خسته میشود

همدیگر را یکهو ول نکنید

آدم است،کارهای عجیب و غریب میکند،

تصمیم های دیوانه وار میگیرد 

آدم است،

ممکن است دیگر، هیچوخت خوب نشود ..