فکر می کردم تنهایی یعنی

من،

سکوت،

پنجره های خاک گرفته،

نمیدانستم سنگینی اش بیشتر می شود در ازدحام آدم ها