اینستا نصب کردم :|


زود داداشم همونجا فرستاد مگه قرار نبود نصب نکنی؟!


اخه برادر من بذا من بیام تو! ببینم اصن باید چیجوری جوابتو بدم!


بعد بزن تو ذوقم!


میگم اومدم ببینم چیجوریه! میگه هیچی نداره!


دیدم جواب ندم ب صلاحمه!و به صرفه ام هست!


والا


ینی یه همچین داداشه جیگری دارم من