چرا دلمون می شکنه ؟

شاید چون انتظار غیر واقعی داشتیم .

شاید چون روی کسی حساب باز کردیم که نباید باز می کردیم .

شاید چون زندگی رو اونجور که باید نشناختیم .

شاید چون رویاپرداز یا حتی ایده آلیست هستیم .

شاید چون ...

دلایل زیادی داره . به هر حال مشکل درون ماست و نه کسی که فکر میکنیم دلمون رو شکسته !

دلمون به دست انتظارات و نگاه مون به زندگی شکسته .

یه دوستی داشتم که مدام ضد حال میزد . بدها !! بهش گفتم چرا هی دل آدم رو می شکنی ؟ میگفت دل اونقدر باید بشکنه که یاد بگیره نشکنه !

الهی به اون درجه از شناخت برسیم که فقط نظارگر باشیم . یه شاهدی که نمی رنجه !