نهایتش روزی دستهایی را میگیریم که دنیای کسی بود ،

و شناسنامه هایمان یک اسمِ دیگر با خود حمل میکنند ...

حاصلش بچه هایی میشوند که ما فقط اسمِ پدر و مادر را برایشان یدک میکشیم ...

این میشود انتهای نسلی که دوست داشتنش را قورت داد ...