داشتم فکر می کردم الان تو گوشه گوشه ی دنیا آدمای زیادی هستن که ناخوش احوالن.

آدمای زیادی که واسه زنده بودن می جنگن. 

و یادم افتاد که چقدر خوبه که من سالمم.

چقدر خوبه که هر روز میتونم بدون فکر قرص و دارو و شیمی درمانی و درمونگاه روزمو شروع کنم. 

خدا جونم شکرت. و به همه ـشون کمک کن که حالشون خوب شه. تو رو خدا :*