تقدیم به بانوهای وبم :)

 

 

 

 

 

دریافت

 

شعر:الهه فاخته

دکلمه:رضاپیربادیان