خوشم میاد فامیلامون پایه ـن ..خخخخ

نقاط حساس این متن به زبان تُرکیست..

هرکی تُرکی بلده  بخونه :)

بلدم نیستین من ترجمه نمیکنم :دی