دیگه از دست ما خارجه..


تایم تموم شُد..


فقط خدا خودش کمک کنه


&_&


#عنوان عوض شُد :)