هرجا میرم واسه قالب,میزنم قالب دخترونه

با چی روبرو میشم؟؟

فقط عشقو عاشقیو پسر

عه...

ینی چی اخه

انگار ... !

+بجز عرفان جای دیگه سراغ ندارین قالب واسه بیان ؟

>_<