بدون شرح !!


*.*


الان فهمیدین یه چیزیو؟؟ خخخ


بعدانوشت:خب ینی نفهمیدین ذوقم مماخشو عمل کرده ؟؟؟

اینجوری بود *-*

شداینجوری*.*

آدم لوسی ام نیستم والا

خیلی ام جدی ـام

خودم گفتم که انحرافیه :|

خب اصن باشه چرا میزنین :(((

دیگه تکرار نمیشه

[ایکون دختربچه ای که داره مماخشو میکشه بالاچون گریه ـش دادین :دی]