باید به عرض برسونم که ...که...که... :/

من 25تیر کنکور دالَم :|

خیعلی هم واسم مهم وتعیین کنندس

فقط خواستم بگم *-*

همین :)

دیگه امشب شبه دعاست..

هرچی کَرَمِتونه ^_^  نکته: پُست گذاشتن که کنتور نداره...هِی بذار..والا :)