خداجان...امشب...جواب دعاهای همرو بده

فضول نیستما..هرچی خودت صلاح میدونی..

ولی...

همه دلشکستن...

به تو نیاز داریم..

خدا...خب تو همه کسه ما زمینیایی

مامگه ب جز تو چند تا خدا داریم؟هوم؟

نداریم...


+التماس دعا..تو شب عزیز